Logo Gmina Kołaczyce

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników

Pracodawcom, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami zamieszkałymi na terenie Gminy Kołaczyce umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego lub nauki zawodu przysługuje zwrot kosztów kształcenia.

Od 1 września 2019 roku zmieniają się przepisy regulujące kwestie dot. dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego pracownika.

Podstawa prawna: 

1) ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148),
2) ustawy z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle (Dz. U. z 2018 r. poz. 1267),
3) rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. Nr 244, poz. 1626, ze zmianami) – zmiana (Dz. U.  z 2019 poz. 644)                     
4) rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. z 2017 r. poz. 1644) – zmiana (Dz. U. z 2019 poz. 391)
5) obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie prognozy zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym  i wojewódzkim rynku pracy (MP z 2019 r. poz. 276).

Wniosek należy składać w sekretaracie Urzędu Miasta w Kołaczycach (pok. nr 4) lub pocztą na adres ul. Rynek 1, 38-213 Kołaczyce w  terminie 3 miesięcy od dnia zdania przez młodocianego pracownika egzaminu zgodnie z przepisami w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania.

Załączniki do wniosku:

 1. Kopie dokumentów potwierdzających, że pracodawca lub osoba prowadząca zakład w imieniu pracodawcy albo osoba zatrudniona u pracodawcy posiada kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych;
 2. Kopię dokumentu potwierdzającego zatrudnienie osoby prowadzącej  szkolenie w imieniu pracodawcy albo osoby zatrudnionej  u pracodawcy,
 3. Kopia umowy o pracę z młodocianym pracownikiem zawartej w celu przygotowania zawodowego;
 4. Kopia odpowiednio dyplomu, świadectwa potwierdzającego zdanie egzaminu, albo zaświadczenie (oryginał) potwierdzające zdanie tego egzaminu przez młodocianego pracownika;
 5. Aktualny wydruk z CEIDG lub wpis z KRS w zależności od formy prowadzonej działalności przez pracodawcę,
 6. Pełnomocnictwo w przypadku składania wniosku przez pełnomocnika
 7. Oświadczenie o miejscu zamieszkania młodocianego pracownika,
 8. Oświadczenie o statusie pracodawcy,
 9. Wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, jakie pracodawca otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,
 10. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.
 11. Inne dokumenty/informacje na prośbę organu. W przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do treści przedłożonych dokumentów/informacji, organ ma prawo prosić wnioskodawcę o dodatkowe dokumenty/informacje niezbędne do ich wyjaśnienia.

Załączniki do pobrania poniżej:

1. Wniosek o zwrot kosztów kształcenia młodocianych pracowników.docx

2. Oświadczenie o miejscu zamieszkania młodocianego pracownika.docx

3. Oświdczenie o statusie pracodawcy.docx

4. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.pdf

4. Zawiadomienie o zawarciu umowy z młodocianym pracownikiem.docx

 

 


 

Burmistrz gminy zaprasza

Stanisław Żygłowicz

Przyjęcia interesantów:
Poniedziałek 800 - 1400
W pozostałe dni w miarę wolnego czasu

Urząd Miejski w Kołaczycach

ul. Rynek 1
38-213 Kołaczyce
tel.:13 44 602 21
tel.:13 44 602 49
tel.:13 44 602 94
fax: 13 44 602 58
e-mail: sekretariat@kolaczyce.itl.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

maj 2021
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.