Logo Gmina Kołaczyce

The New York Times - wspomina czas holokaustu w Polsce- historia z Sowiny

Źródło : www. http://historiasowiny.bloog.pl , 2008 rok

The New York Times przekazuje taką oto wiadomość wspominając czas holokaustu w Polsce. Wśród wymienionych tam wielu Polaków, jest także informacja o bohaterstwie mieszkanki naszej wsi Annie KOPEĆ. Artykuł jest w języku angielskim, ale poniżej tekstu właściwego jest "luźne" tłumaczenie jego części początkowej.

 

    Anna Kopeć (1940r.)                                                               Anna Kopeć w 2010 r.

 

Sowina, Poland...Spring 1940  - In the spring of 1940, Abraham and Helen Krueger and their seven children - Ann, Sally, Mary, Thelma, Henry, Jean, and Edith - were forced to move from their small farm in Sowina to the ghetto in Kolaczyce. When the German aktion against the Kolaczyce ghetto began, the Krueger family fled into the woods. They saw the Jews, including their grandmother, aunts, uncles, and cousins, being loaded onto trucks and taken away. They were taken to a forest outside of town where they were killed and buried in a mass grave. Abraham Krueger realized that they could not survive in the woods. In the hope of saving his family, Abraham decided to split them up. Miraculously, he found kind neighbors who agreed to hide his large family. Anna and Stanislaw Kopec hid Abraham and Henry for the entire duration of the war. Sally also hid with Anna and Stanislaw at different times during this period. When asked to help, Anna and Stanislaw Kopec did not hesitate. Abraham and Henry hid in their attic. Stanislaw had built a small hiding place for them. They showed Abraham, Henry, and Sally every kindness and shared what little food they had. The Kopecs, devout Catholics, were compelled by their beliefs to help the Kruegers. The mother, Helen, and youngest child, Edith, lived with the Stasiowsky family for the entire war. Jean and Thelma were hidden by the Hendzel family until liberation. Ann, the eldest sister, traveled from family to family working as a seamstress. Sally and Mary spent two years hiding in the homes of different neighbors including Anna and Stanislaw Kopec, Conegunde and Jan Fronczek, Adela Liszka. As the war continued, it became increasingly difficult for Sally and Mary to move from place to place. In 1943, Sally and Mary, disguised as Poles, went to Germany as forced laborers. Each of these families assumed a great risk. They knew the consequences if they were caught - death for the Kruegers and themselves. They all survived the war. After liberation, the Kruegers moved to Tarnow. Sally and Mary were still in Germany and not able to make it back to Poland. In June 1945, Abraham, Helen, and Henry returned to their home in Sowina. They were murdered at night in front of their home by Poles. The sisters buried their parents and brother and made plans to leave for America where their older sister, Ruth, had been living since 1938. Sally and Mary had also made their way to the United States. In 1947 the sisters were reunited. Of the families who hid the Kruegers, only Anna Kopec is alive. Anna is in her 80s and continues to live in the same home where she hid Abraham, Henry, and Sally.

New York Times 23 nov 2007


Sowina, Polska...Wiosna 1940 - Na wiosnę 1940 roku, Abraham i Helen Krueger i ich siedmiorga dzieci - Ann, Ania, Maria, Thelma, Henryk, Jean  i Edith - zostali zmuszeni do przeniesienia się z ich małych gospodarstw rolnych w Sowinie do getta w Kołaczycach. Gdy niemiecka akcja zabierania do getta w Kołaczycach rozpoczęła się, Krueger'owa rodzina uciekła do lasu. Ujrzeli, jak wszyscy , babcia, ciotka, wujkowie i kuzyni, są ładowani na ciężarówki. Zostali przewiezieni do lasu poza miastem, gdzie ich zabito i pochowano w masowym grobie. Abraham i Helen  zdali sobie sprawę, że nie mogą długo przetrwać w lesie. W nadziei na zaoszczędzenie rodziny, Abraham zdecydował rozdzielić się. Cudownie, znalazł sąsiadów, którzy zgodzili się ukryć jego liczną rodzinę. Anna i Stanisław Kopeć ukrył Abrahama i Henry na cały okres trwania wojny. Sally również ukrywali  Anna i Stanisław w różnych momentach w tym okresie. Kiedy poproszono o pomoc, Anna i Stanisław Kopeć nie zawahali się. Henryka i Abrahama ukrył na swoim strychu. Stanisław zbudował tam małą kryjówkę dla nich. Pokazują one, Abrahama, Henry, a co Sally życzliwości i wspólnych, co mieli trochę żywności. Kopciowie, to pobożni katolicy, zostali zmuszeni przez swoje przekonania, aby pomóc Kruegerom. Helena i najmłodsze dziecko, Edyta, zamieszkały u Stasiowskich przez całą wojnę. Jean i Thelma zostały ukryte przez rodzinę Hendzel do czasu wyzwolenia. Anna, najstarsza siostra, przemieszczała się od rodziny do rodziny, pracując jako krawcowa. Sally i Maryja przez dwa lata ukrywały się w różnych domach sąsiadów Anny i Stanisława Kopeć, u Frączek Kunegundy i Jana oraz Adeli Liszki. Ponieważ w dalszym ciągu wojny, stało się coraz trudniejsze,  aby Sally i Mary przenosiły się  z miejsca na miejsce. W 1943 roku, Sally i Mary, udając Polaków, udały się do Niemiec, jako robotnice przymusowe. Każda z tych rodzin ponosiła  wielkie ryzyko. Znali konsekwencje, jeżeli zostaną złapane - to śmierć dla siebie i Kruegerów. Oni wszyscy przeżyli wojnę. Po wyzwoleniu, Krueger przeniósł się do Tarnowa. Sally i Mary były jeszcze w Niemczech i nie mogły wrócić z powrotem do Polski. W czerwcu 1945 r., Abraham, Helena i Henryk wrócili do domu w Sowinie. Jednak zostali zamordowani pewnej nocy przed ich domem przez bandytów. Siostry pochowano, a ich rodziców i brata i planuje się przenieść do Ameryki, gdzie ich starsza siostra, Ruth, żyje od 1938 roku. Sally i Maryja także dotarły do Stanów Zjednoczonych. W 1947 roku siostry zostały połączone. Z rodzin, które ukryły  Kruegerów, tylko Anna Kopeć jeszcze żyje. Osiemdziesięcioletnia Anna mieszka w tym samym domu, gdzie ukrywała  Abrahama, Henryka oraz Sally.

Burmistrz gminy zaprasza

Stanisław Żygłowicz

Przyjęcia interesantów:
Poniedziałek 800 - 1400
W pozostałe dni w miarę wolnego czasu

Urząd Miejski w Kołaczycach

ul. Rynek 1
38-213 Kołaczyce
tel.:13 44 602 21
tel.:13 44 602 49
tel.:13 44 602 94
fax: 13 44 602 58
e-mail: sekretariat@kolaczyce.itl.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

lipiec 2017
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.