Logo Gmina Kołaczyce

News

News zdjęcie id 1010

Informacja o wyborze ławników sądowych na kadencję 2020-2023

12.06.2019

 

 

 

 

Zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych ( tekst jedn. Dz.U. z 2019 r., poz. 52 z późn. zm..) najpóźniej w październiku 2019 roku kalendarzowego, w którym upływa kadencja dotychczasowych ławników – rada gminy powinna dokonać wyboru nowych.

Ławników do sądów okręgowych oraz do sądów rejonowych wybierają rady gmin, których obszar jest objęty właściwością tych sądów w głosowaniu tajnym.

Kolegium Sądu Okręgowego w Krośnie ustaliło, iż Rada Miejska w Kołaczycach dokona wyboru:

- 1 ławnika do Sądu Rejonowego w Jaśle,

- 1 ławnika do Sądu Rejonowego w Krośnie Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

- 2 ławników  do Sądu Okręgowego w Krośnie.

Ławnikiem może być osoba, która spełnia następujące warunki ( art. 158 ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych).

 • posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;

 • jest nieskazitelnego charakteru;

 • ukończył 30 lat;

 • jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku;

 • nie przekroczył 70 lat;

 • jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika;

 • posiada co najmniej wykształcenie średnie.

Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych.

 

Ławnikami nie mogą być ( art. 159 § 1 ustawy):

 • osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze,

 • osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,

 • funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,

 • adwokaci i aplikanci adwokaccy,

 • radcy prawni i aplikanci radcowscy,

 • duchowni
 • żołnierze w czynnej służbie wojskowej,

 • funkcjonariusze Służby Więziennej,

 • radni gminy, powiatu i województwa.

 

Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

Tryb zgłaszania kandydatów ( art. 162 § 1 ustawy):

Kandydatów na ławników mogą zgłaszać radom gmin:

 • prezesi właściwych sądów,

 • stowarzyszenia,

 • inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów , z wyłączeniem partii politycznych,

 • co najmniej 50 obywateli mających czynne wyborcze, zamieszkujących stale na terenie Gminy Kołaczyce.

Zgłoszenie kandydata na ławnika dokonuje się na karcie zgłoszenia, do której kandydat ma obowiązek dołączyć następujące dokumenty, które powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed dniem zgłoszenia:

 • informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby;

 • oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;

 • oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona;

 • zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 października 2017 r.

  o podstawowej opiece zdrowotnej ( Dz.U. z 2019 r., poz.357 ) stwierdzające brak
  przeciwskazań do wykonywania funkcji ławnika;

 • dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

 

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się również listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata. Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika przez obywateli jest osoba, której nazwisko zostało umieszczone jako pierwsze na liście.

Wzór karty zgłoszenia na ławnika dostępny jest w Urzędzie Miejskim w Kołaczycach, ul. Rynek 1, pok. 3  (I piętro), jak również na stronie Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.kolaczyce.pl w zakładce wybory ławników kad. 2020-2023

Stosowne dokumenty dotyczące wyborów ławników sądowych należy składać w Urzędzie Miejskim w Kołaczycach, ul. Rynek 1, pok. 3 (I piętro) w godzinach pracy urzędu do dnia 30 czerwca 2019 r.

Uwaga: Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika. Koszt opłaty za wydanie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi podmiot, którego dotyczy odpis lub zaświadczenie.

Zgłoszenia kandydatów, które nie spełniają wymogów formalnych określonych w ustawie lub które wpłynęły do Rady Miejskiej po upływie terminu (30.06.2019 r.) pozostawia się bez dalszego biegu, co Rada Miejska stwierdza w drodze uchwały.

Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Kołaczycach
Edward Zbylut

Burmistrz gminy zaprasza

Stanisław Żygłowicz

Przyjęcia interesantów:
Poniedziałek 800 - 1400
W pozostałe dni w miarę wolnego czasu

Urząd Miejski w Kołaczycach

ul. Rynek 1
38-213 Kołaczyce
tel.:13 44 602 21
tel.:13 44 602 49
tel.:13 44 602 94
fax: 13 44 602 58
e-mail: sekretariat@kolaczyce.itl.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

lipiec 2019
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.