Logo Gmina Kołaczyce

News

News zdjęcie id 131

Burmistrz Kołaczyc ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Kierownik Domu Pomocy Społecznej w Domu Pomocy Społecznej „Nazaret” w Kołaczycach

06.10.2015

 

 

 

I. WYMAGANIA NIEZBĘDNE:
Osoba ubiegająca się o zatrudnienie musi spełniać następujące wymagania niezbędne do zatrudnienia na powyższym stanowisku:
1) Posiada obywatelstwo polskie, z zastrzeżeniem art.11 ust.2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1202 – j.t.)
2) Posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych
3) Nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
4) Cieszy się nieposzlakowaną opinią
5) Posiada wykształcenie wyższe
6) Posiada co najmniej 3-letni staż pracy w pomocy społecznej oraz specjalizację z zakresu organizacji pomocy społecznej
7) Znajomość przepisów z zakresu: ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o pomocy społecznej, ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy o finansach publicznych, ustawy kodeks pracy, rozporządzenia w sprawie domów pomocy społecznej, kodeksu postepowania administracyjnego
8) Dobra znajomość posługiwania się aplikacjami biurowymi MS Office

II. WYMAGANIA DODATKOWE:
1) Doświadczenie w pracy na stanowisku kierowniczym
2) Predyspozycje osobowościowe: umiejętność pracy w zespole i kierowania zespołem pracowniczym, odpowiedzialność, kreatywność, terminowość, umiejętność stosowania i interpretacji przepisów prawnych, zaangażowanie w powierzone zadania, umiejętność analitycznego i strategicznego myślenia, umiejętność nawiązywania kontaktów interpersonalnych, umiejętności negocjacyjne
3) Umiejętność rozwiazywania sytuacji problemowych
4) Znajomość zagadnień merytorycznych terapii zajęciowej
5) Posiadanie doświadczenia w zakresie organizowania zajęć z podopiecznymi
6) Znajomość zagadnień kontroli zarządczej
7) Pozytywne i życzliwe nastawienie do osób starszych i chorych
8) Kursy, szkolenia dokumentujące posiadane umiejętności
9) Odporność na stres.

III. ZAKRES ZADAŃ WYKONYWANYCH NA STANOWISKU:
1) Kierowanie jednostka i reprezentowanie jej na zewnątrz
2) Organizowanie pracy w kierowanej placówce
3) Dokonywanie prawidłowego podziału pracy podległych pracowników
4) Stwarzanie prawidłowych warunków pracy
5) Stały monitoring jakości usług świadczonych przez ośrodek
6) Prowadzenie dokumentacji placówki
7) Współpraca z instytucjami i organizacjami pozarządowymi z obszaru pomocy i integracji społecznej
8) Nadzorowanie i organizowanie całokształtu spraw związanych z gospodarką materiałową
i zaopatrzeniem
9) Organizowanie oraz zapewnienie optymalnych warunków zaopatrzenia, żywienia, obsługi technicznej i gospodarczej

10) Sporządzanie informacji i sprawozdań na potrzeby Rady Miejskiej i Burmistrza z zakresu działania jednostki

IV. WARUNKI PRACY:
1) Praca wykonywana będzie w Domu Pomocy Społecznej „Nazaret” w Kołaczycach, w pełnym wymiarze czasu pracy
2) Częste kontakty z osobami starszymi oraz z ich rodzinami i opiekunami
3) Praca przy komputerze
4) Praca związana z przemieszczaniem się w budynku jednostki i poza nim.

V. WYMAGANE DOKUMENTY:
1) List motywacyjny
2) Życiorys (CV) z uwzględnieniem przebiegu pracy zawodowej
3) Kwestionariusz osobowy
4) Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
5) Kserokopie innych dodatkowych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach
6) Kserokopie świadectw pracy lub kserokopie innych dokumentów potwierdzających przebieg zatrudnienia
7) Kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność, jeżeli kandydat zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art.13 a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.
o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1202 – j.t.)
8) Oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
9) Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o  korzystaniu z pełni praw publicznych
10) Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny oraz CV powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 – j.t.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1202 – j.t.)” oraz własnoręcznie podpisane.

VI. TERMIN, SPOSÓB I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:
1) Dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Kierownik Domu Pomocy Społecznej” drogą pocztową lub osobiście w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Kołaczycach, pok. nr 4., ul. Rynek 1
2) Termin składania dokumentów – do dnia 19 października 2015 r. do godz. 1530
3) O zachowaniu terminu decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego w Kołaczycach. Dokumenty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

VII. INFORMACJE DODATKOWE:
1) Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną niezwłocznie poinformowani telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej
2) Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Kołaczycach oraz na tablicy informacyjnej  w siedzibie Urzędu niezwłocznie  po przeprowadzonym i zakończonym naborze.

Pliki do pobrania:

  1. Zarządzenie nr 88/2015 Burmistrza Kołaczyc z dnia 6 października 2015 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Kierownik Domu Pomocy Społecznej.PDF

Burmistrz gminy zaprasza

Stanisław Żygłowicz

Przyjęcia interesantów:
Poniedziałek 800 - 1400
W pozostałe dni w miarę wolnego czasu

Urząd Miejski w Kołaczycach

ul. Rynek 1
38-213 Kołaczyce
tel.:13 44 602 21
tel.:13 44 602 49
tel.:13 44 602 94
fax: 13 44 602 58
e-mail: sekretariat@kolaczyce.itl.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

październik 2021
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.