Logo Gmina Kołaczyce

News

News zdjęcie id 1442

Pomoc materialna o charakterze socjalnym dla ucznów zamieszkałych na terenie Gminy Kołaczyce

26.08.2021

 

 

 

 

Stypendia szkolne są przyznawane dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Kołaczyce znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy uczeń pochodzi z rodziny niepełnej.

Wniosek mogą złożyć: rodzice ucznia niepełnoletniego lub pełnoletni uczeń. W składanych wnioskach wnioskodawcy przedstawiają uzyskany dochód – z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku tj. z sierpnia 2021 r.,

Termin złożenia wniosku o przyznanie stypendium szkolnego dla uczniów na rok szkolny 2021/2022:
1 – 15 września 2021 r. w Urzędzie Miejskim w Kołaczycach ul. Rynek 1, tel. 013 44 605 94.  

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota 528,00 zł (art. 8 ust. 1  pkt 2 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r.)

Jednocześnie informujemy, że 1 stycznia 2022 roku wejdzie w życie Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2021 roku w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r., poz. 1296), w którym zostały określone nowe kryteria dochodowe (wyniesie ono dla osoby w rodzinie 600 zł).

Do wniosku o przyznanie stypendium szkolnego należy dołączyć dokumenty lub odpowiednie zaświadczenia właściwych organów umożliwiające określenie miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie, zgodnie z ustawą o pomocy społecznej (odpowiednio do sytuacji ucznia) za miesiąc sierpień 2021 r.:

 1. zaświadczenie o dochodach netto wszystkich pracujących osób w rodzinie lub odcinki renty, emerytury itp.
 2. zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o pozostawaniu bez pracy (z prawem lub bez prawa do zasiłku) – dotyczy wszystkich osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym
 3. kserokopia ostatniego dowodu opłacenia składki KRUS 
 4. zaświadczenie z KRUS-u o korzystaniu bądź niekorzystaniu z zasiłku chorobowego
 5. zaświadczenie z GOPS o otrzymywanych świadczeniach (zasiłek rodzinny wraz z dodatkami, zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne itp.)
 6. zaświadczenie o posiadaniu gospodarstwa rolnego na terenie Gminy Kołaczyce.
  W przypadku posiadania gruntu na terenie innej gminy należy przedłożyć zaświadczenie
  z właściwego organu podatkowego. Przyjmuje się, że z 1 hektara przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 308 zł (od 1 stycznia 2022 r. - 345 zł)
 7. zaświadczenie ze szkoły potwierdzające status ucznia w roku szkolnym 2021/2022
 8. zaświadczenie z uczelni o przyjęciu na pierwszy rok studiów lub o kontynuowaniu studiów
  w roku akademickim 2021/2022 (oraz oświadczenie o wysokości otrzymywanego stypendium socjalnego i naukowego) – dotyczy osoby pozostającej we wspólnym gospodarstwie domowym
 9. w przypadku odbywania przez uczniów praktyki – zaświadczenie o formie odbywania praktyki i ewentualnej wysokości wynagrodzenia
 10. osoby otrzymujące alimenty (przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość otrzymywanych alimentów, orzeczenie sądu przyznające świadczenie alimentacyjne)
 11. oświadczenie o uzyskiwaniu innych dochodów (z prac dorywczych, umowy o dzieło, umowy zlecenia itp.)
 12. w przypadku członków rodziny ucznia przebywających za granicą - oświadczenie o wysokości dochodów.

Uwaga: W przypadku ubiegania się o stypendium szkolne dla ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, zamiast zaświadczenia albo oświadczenia o wysokości dochodów przedkłada się zaświadczenie albo oświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.

Zgodnie z ustawą z dnia 25 marca 2011 r. o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli
i przedsiębiorców zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów można przedłożyć oświadczenia, które składane są pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

Stypendium szkolne przyznawane jest w formie refundacji poniesionych kosztów, w związku z tym istnieje konieczność zbierania faktur i rachunków (wystawionych na wnioskodawcę) za poniesione koszty na cele edukacyjne. (Dopuszczalne za miesiąc lipiec- sierpień)

Otrzymane stypendium można przeznaczyć m.in. na zakup:

 1. podręczników, lektur szkolnych, encyklopedii, słowników, atlasów, opracowań i innych książek wspomagających realizację procesu dydaktycznego,
 2. przyborów i artykułów szkolnych, tornistrów, plecaków, pomocy naukowych,
 3. stroju sportowego na zajęcia wychowania fizycznego oraz pozalekcyjne zajęcia sportowe (m.in. spodenki, szorty, getry, koszulki, dresy, strój kąpielowy, kimono, czepek, okulary pływackie), obuwia sportowego (m.in. tenisówki, halówki, trampki, adidasy, klapki na basen) oraz innego wyposażenia wymaganego przez szkołę np. fartuchy, rękawice ochronne, ubranie i narzędzia niezbędne do odbycia praktyki uczniowskiej,
 4. biurka, krzesła do biurka, lampki na biurko,
 5. komputera, laptopa, pamięci przenośnej, tuszu, tonera, papieru do drukarki, płyt CD i DVD, multimedialnych programów edukacyjnych,
 6. zakupu innych przedmiotów i artykułów niezbędnych do nauki w szkołach, kolegiach
  i ośrodkach, w tym również artykułów potrzebnych do wykonywania prac dyplomowych, np. farb, płócien, blejtramów, pędzli, instrumentów muzycznych itp.,
 7. opłaty za abonament internetowy.

 

ZASIŁEK SZKOLNY

Uczeń znajdujący się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego może otrzymać wsparcie finansowe w postaci zasiłku szkolnego. Zasiłek szkolny może zostać przyznany
w formie pomocy rzeczowej lub świadczenia pieniężnego niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego.

Wnioski o przyznanie zasiłku szkolnego należy składać w terminie do 2 miesięcy od wystąpienia zdarzenia losowego w Urzędzie Miejskim w Kołaczycach

Wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego może złożyć:

 1. rodzic lub prawny opiekun ucznia;
 2. pełnoletni uczeń;

Wnioskodawca składając wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego winien do niego dołączyć oświadczenia, zaświadczenia lub inne dokumenty potwierdzające wystąpienie zdarzenia losowego, oraz wskazujące, że wystąpienie tego zdarzenia miało wpływ na pogorszenie się sytuacji materialnej ucznia/uczniów.

Dokumentami potwierdzającymi wystąpienie zdarzenia losowego mogą być np:

 • akt zgonu ( w przypadku śmierci rodzica lub opiekuna prawnego);
 • zaświadczenia lekarskie, karty leczenia szpitalnego ( w przypadku choroby);
 • zaświadczenie ze Straży Pożarnej o wystąpieniu pożaru;
 • zaświadczenie z Policji o kradzieży itp.

 

Do pobrania:

Wniosek.docx

Oświadczenie wzór.docx

Oświadczenie o korzystaniu ze świadczeń GOPS.docx

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych.pdf

Uchwała - NR XXII/162/2020.pdf

Burmistrz gminy zaprasza

Stanisław Żygłowicz

Przyjęcia interesantów:
Poniedziałek 800 - 1400
W pozostałe dni w miarę wolnego czasu

Urząd Miejski w Kołaczycach

ul. Rynek 1
38-213 Kołaczyce
tel.:13 44 602 21
tel.:13 44 602 49
tel.:13 44 602 94
fax: 13 44 602 58
e-mail: sekretariat@kolaczyce.itl.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

wrzesień 2021
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.