Logo Gmina Kołaczyce

News

News zdjęcie id 386

STYPENDIA SZKOLNE I ZASIŁKI SZKOLNE W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

24.08.2016

 

 

 

 

 

Burmistrz Kołaczyc informuje, iż zgodnie z art. 90 b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.) w roku szkolnym 2016/2017 kolejny raz będzie udzielana pomoc o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Kołaczyce.

 

STYPENDIUM SZKOLNE przysługuje uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy uczeń pochodzi z rodziny niepełnej.

 

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może przekroczyć kwoty 514 zł netto.

 

O stypendium szkolne i zasiłek szkolny mogą ubiegać się m.in.: uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, słuchacze kolegiów. Stypendium szkolne nie przysługuje uczniom oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych tzw. „klas zerowych”.

 

Stypendium szkolne i zasiłek szkolny przyznaje się na wniosek pełnoletniego ucznia, rodziców lub prawnych opiekunów ucznia niepełnoletniego lub dyrektora szkoły.

 

Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego wraz z dokumentami należy złożyć w terminie do dnia 15 września 2016 roku w Urzędzie Miejskim w Kołaczycach ul. Rynek 1, pok. nr 3.

 

Wnioskodawcy zobowiązani są do przedstawienia informacji o wszystkich dochodach netto uzyskanych w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku (tj. w miesiącu sierpniu 2016 r.), bądź w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony.

 

W przypadku ubiegania się o stypendium szkolne dla ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej zamiast zaświadczenia lub oświadczenia o wysokości dochodów można przedłożyć zaświadczenie lub oświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.

 

ZASIŁEK SZKOLNY może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego. Zasiłek szkolny może być przyznany raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego.

 

Zdarzenie losowe to zjawisko zewnętrzne w stosunku do uprawnionego, którego nie można było przewidzieć ani mu przeciwdziałać (np. śmierć rodzica lub prawnego opiekuna, klęska żywiołowa, kradzież z włamaniem, nagła choroba w rodzinie ucznia, innych, szczególnych okoliczności

 

Wnioski o przyznanie zasiłku szkolnego składa się w terminie nie dłuższym niż 2 miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.

 

Do wniosku o zasiłek szkolny dołącza się dokumenty potwierdzające wystąpienie zdarzenia losowego np. akt zgonu w przypadku śmierci rodzica, zaświadczenie z państwowej straży pożarnej potwierdzające wystąpienie pożaru, zaświadczenie lekarskie potwierdzające wystąpienie ciężkiej i długotrwałej choroby, itp.

Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego/ zasiłku szkolnego można pobrać w Urzędzie Miejskim w Kołaczycach ul. Rynek 1, pok. nr 3 lub ze strony internetowej: www.kolaczyce.pl zakładka Wnioski i druki.

Pliki do pobrania:

  1. Wniosek o przyznanie pomocy materialnej 2016/2017.PDF
  2. Ulotka informacyjna dla rodziców.PDF

 

Burmistrz gminy zaprasza

Stanisław Żygłowicz

Przyjęcia interesantów:
Poniedziałek 800 - 1400
W pozostałe dni w miarę wolnego czasu

Urząd Miejski w Kołaczycach

ul. Rynek 1
38-213 Kołaczyce
tel.:13 44 602 21
tel.:13 44 602 49
tel.:13 44 602 94
fax: 13 44 602 58
e-mail: sekretariat@kolaczyce.itl.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

październik 2020
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.