Logo Gmina Kołaczyce

News

News zdjęcie id 472

Nabór Deklaracji Przystąpienia do Projektu pn. Instalacje systemów odnawialnych źródeł energii na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki

09.12.2016

 

 

 

 

Gmina Kołaczyce ogłasza nabór Deklaracji Przystąpienia do Projektu pn. Instalacje systemów odnawialnych źródeł energii na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki w terminie od 12.12.2016 r.  do 23.12.2016 r. w godzinach pracy Urzędu.

Szczegółowe informacje w zakładce DLA MIESZKAŃCÓW.


Szanowni Mieszkańcy Gminy Kołaczyce

Gmina Kołaczyce, biorąc pod uwagę duże zainteresowanie mieszkańców, przystąpiła do przygotowania wspólnego Projektu pn. „Instalacje systemów odnawialnych źródeł energii na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki”. W imieniu Gmin, o dofinansowanie tego Projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, III Osi priorytetowej Czysta energia, Działania 3.1 Rozwój OZE ubiegać się będzie Związek Gmin Dorzecza Wisłoki.
Proponujemy Państwu możliwość uczestniczenia w niniejszym Projekcie, w ramach którego planowany jest montaż następujących rodzajów instalacji:

 • kolektorów słonecznych – służących do uzyskania ciepłej wody użytkowej podgrzewanej energią słoneczną,
 • instalacji fotowoltaicznych – służących do pozyskania energii elektrycznej z promieniowania słonecznego; zgodnie z obowiązującymi przepisami nie będzie możliwa odsprzedaż nadmiaru energii, natomiast 80% oddanej do sieci energii będzie można odzyskać w formie tzw. opustu – zmniejszenia rachunku za energię elektryczną w okresie, gdy energii produkowanej przez instalację jest za mało na potrzeby gospodarstwa domowego,

Szacunkowe koszty całkowite ww. instalacji określone są w opisach poszczególnych typów instalacji, natomiast ostateczne wartości instalacji zostaną określone po przeprowadzeniu postępowania przetargowego po uzyskaniu dofinansowania.
Projekt zakłada dofinansowanie inwestycji w maksymalnej wysokości 70% kosztów kwalifikowanych. Wkład własny mieszkańców wyniesie min. 30% wartości instalacji.
Warunkiem uczestnictwa Mieszkańca w Projekcie jest w szczególności:

 • lokalizacja budynku mieszkalnego na terenie Gminy Kołaczyce,
 • uregulowany stan prawny nieruchomości, na której wykonana ma być instalacja,
 • brak jakichkolwiek nieuregulowanych a wymagalnych zobowiązań Mieszkańca wobec Gminy,
 • złożenie przez Mieszkańca prawidłowo wypełnionej Deklaracji przystąpienia do Projektu,
 • dokonanie przez właściciela budynku wpłaty (wkładu własnego) na rachunek bankowy wskazany przez Gminę Kołaczyce, po uzyskaniu dofinansowania,
 • podpisanie przez właściciela budynku z Gminą Kołaczyce umowy regulującej prawa i obowiązki stron związanych z realizacją Projektu, po uzyskaniu dofinansowania.

W zależności od rodzaju wybranej instalacji mogą być konieczne do spełnienia dodatkowe warunki
o charakterze technicznym. Szczegółowa informacja o tych warunkach zostanie podana oddzielnie.
Realizacja Projektu planowana jest do 31.12.2018 r., pod warunkiem uzyskania dofinansowania (orientacyjny termin rozstrzygnięcia przez Instytucję Zarządzającą RPO WP konkursu:
lipiec 2017 r.).
Zaznaczyć należy, że o zakwalifikowaniu się do ww. Projektu będzie decydowała suma uzyskanych punktów na etapie weryfikacji Deklaracji Mieszkańców w oparciu o kryteria udziału w Projekcie,
o których mowa w Regulaminie uczestnictwa w Projekcie. W przypadku uzyskania tej samej ilości punktów przez kilka Deklaracji, wówczas data i godzina złożenia tych Deklaracji będzie decydować o zakwalifikowaniu się do Projektu.
  
Procedura postępowania:

 • W celu zgłoszenia zainteresowania udziałem w Projekcie Mieszkaniec winien złożyć w Urzędzie Miejskim w Kołaczycach Deklarację przystąpienia do Projektu, według Załącznika do niniejszej informacji w terminie od 12.12.2016 r. do 23.12.2016 r., w godzinach pracy Urzędu.

  Deklaracja dostępna jest w wersji elektronicznej na stronie internetowej Urzędu www.kolaczyce.pl w zakładce „Dla Mieszkańca” oraz w wersji papierowej w siedzibie Urzędu pod adresem:
  Urząd Miejski w Kołaczycach
  ul. Rynek 1
  38-213 Kołaczyce
  Budynek nr 2, pokój nr 17
  Wypełnione Deklaracje należy składać bezpośrednio w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Kołaczycach, Budynek nr 1 pokój nr 4.
   
 • Po zebraniu i weryfikacji Deklaracji od osób zainteresowanych zostanie utworzona lista osób przystępujących do Projektu, w oparciu o zatwierdzone przez Instytucję Zarządzającą RPO WP kryteria.

Uwagi: Ilość instalacji odnawialnych źródeł energii może być ograniczona wysokością otrzymanej dotacji.
Wyżej wymienione warunki obowiązują we wszystkich Gminach Związku Gmin Dorzecza Wisłoki przystępujących do niniejszego Projektu.
W Gminie Kołaczyce informacje o Projekcie można uzyskać w siedzibie Urzędu Miejskiego
w Kołaczycach w pokoju nr 17, tel. 13 446 02 21 wew. 44.

Z  poważaniem

 Małgorzata Salacha
 Burmistrz Kołaczyc

Pliki do pobrania:

 1. Wystąpienie do Mieszkańców Gminy Kołaczyce.doc
 2. Regulamin uczestnictwa w Projekcie.PDF
 3. Deklaracja przystąpienia do projektu.PDF
 4. Opis instalacji OZE.PDF

 

Burmistrz gminy zaprasza

Stanisław Żygłowicz

Przyjęcia interesantów:
Poniedziałek 800 - 1400
W pozostałe dni w miarę wolnego czasu

Urząd Miejski w Kołaczycach

ul. Rynek 1
38-213 Kołaczyce
tel.:13 44 602 21
tel.:13 44 602 49
tel.:13 44 602 94
fax: 13 44 602 58
e-mail: sekretariat@kolaczyce.itl.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

październik 2021
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.