Logo Gmina Kołaczyce

News

News zdjęcie id 850

Sesja Rady Miejskiej w Kołaczycach

22.12.2018

 

 

 

 

Rada Miejska w Kołaczycach

zaprasza

na III sesję Rady Miejskiej, która odbędzie się

w dniu 28 grudnia 2018 r.  ( piątek ) o godz. 1000  

w sali bankietowej Domu Kultury w Kołaczycach, ul. Szewska 11

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.

 2. Przyjęcie protokołu z I i II sesji Rady.

 3. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1) uchylenia uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu jasielskiego na realizację własnego zadania Powiatu,
  2) obciążenia nieruchomości stanowiącej własność gminy Kołaczyce,
  3) zmiany nazwy Publicznej Szkoły Podstawowej im. Stanisława Matysika w Bieździedzy,
  4) zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty,
  5) przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok dla Gminy Kołaczyce,
  6) przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok dla Gminy Kołaczyce,
  7) podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte wieloletnim rządowym programem „ Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023 oraz określenia zasad zwrotu wydatków na posiłek i świadczenia rzeczowe,
  8) aktualności „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kołaczyce” i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Kołaczyce,
  9) zmiany uchwały nr XVIII/96/2016 Rady Miejskiej w Kołaczycach z dnia 26 lutego 2016r. w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kołaczycach,
  10) wyrażenia zgody na przyjęcie przez Gminę Kołaczyce do realizacji zadania własnego Powiatu z zakresu pomocy społecznej,
  11) organizacji wspólnej obsługi finansowej jednostki organizacyjnej Gminy Kołaczyce – Gminnego Przedszkola w Kołaczycach,
  12) upoważnienia wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Kołaczycach,
  13) zmiany budżetu Gminy Kołaczyce na 2018 rok,
  14) Uchwała budżetowa Gminy Kołaczyce na 2019 rok ( prezentacja projektu uchwały wraz z uzasadnieniem, odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie, w sprawie projektu uchwały, omówienie autopoprawek do uchwały budżetowej, odczytanie opinii Komisji Budżetu i Spraw Gospodarczych, dyskusja nad projektem uchwały budżetowej, głosowanie nad projektem budżetu ),
  15) uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kołaczyce na lata 2019 - 2027

 4. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Kołaczyc w okresie międzysesyjnym.

 5. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.

 6. Zamknięcie obrad III sesji Rady Miejskiej.

   

  Przewodniczący Rady Miejskiej w Kołaczycach

  Edward Zbylut

Burmistrz gminy zaprasza

Stanisław Żygłowicz

Przyjęcia interesantów:
Poniedziałek 800 - 1400
W pozostałe dni w miarę wolnego czasu

Urząd Miejski w Kołaczycach

ul. Rynek 1
38-213 Kołaczyce
tel.:13 44 602 21
tel.:13 44 602 49
tel.:13 44 602 94
fax: 13 44 602 58
e-mail: sekretariat@kolaczyce.itl.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

styczeń 2019
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.